Privacy

Wet Privacy persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij in onze praktijk om gaan met uw persoonsgegevens.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het effect van de behandelingen.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat hebben ik en de assistente, die werkzaam is in de praktijk, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of de assistente, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De wettelijk bewaartermijn voor gegevens van patiënten is met ingang van 1 januari 2020 op 20 jaar gesteld (daarvoor was het 15 jaar). Deze termijn gaat in op het moment dat de gegevens zijn opgesteld. Maar in de praktijk wordt gerekend vanaf het moment dat de behandeling is geëindigd. Voor kinderen is het gebruikelijk dat deze termijn gaat lopen op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat het dossier van minderjarigen in de regel tot het 39e levensjaar van de patiënt moet worden bewaard. Na 20 jaar moet de behandelaar de gegevens vernietigen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer bij de zorgverzekeraar en geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling t.w. consult Klassieke Homeopathie
 • De kosten van het consult